projecteeducatiu

La necessitat d’un projecte de menjador

Els infants dediquen una tercera part del temps que romanen a l’escola a l’estona del migdia, repartint-ne aquest temps entre l’àpat i el temps de lleure. Aquest gran volum d’hores que dediquen ens obliga a treballar des del rigor i la seriositat un projecte elaborat que faciliti el seu seguiment i avaluació.

El projecte educatiu que tot seguit presentem pretén ser una pauta que orienti el funcionament i la dinàmica dels menjadors escolars dels centres educatius. Tot i això aquest projecte s’adaptarà a la realitat concreta de cada centre.

Objectius educatius

Entenem el menjador escolar com a espai idoni per treballar tot un seguit d’actituds i hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació, la sostenibilitat, el consum responsable, l’ordre i la convivència. A més durant tota aquesta estona hi trobem una part de temps de lleure que afavoreix la interrelació entre els nens/es. És per això que el nostre projecte de menjador inclou uns objectius relacionats tant amb l’educació dels hàbits com amb l’educació del temps de lleure.

Aquests objectius tenen un caràcter continu, és a dir, es van consolidant al llarg de la vida escolar. No obstant això cada etapa escolar es pot identificar amb uns objectius específics concrets i és per això que els distribuïm per cicles escolars.

Els objectius a assolir durant l’estona del migdia han d’anar amb concordança amb el Projecte Educatiu del Centre i la realitat del centre. Es proposen deu objectius generals que tenen el seu desenvolupament concret per cicles.

Cada centre podrà afegir i/o modificar la següent proposta, sempre que les aportacions siguin una personalització al centre o una millora del present projecte.

Objectius generals:

 • Menjar tot tipus d’aliment
 • Conèixer els diferents aliments i les seves propietats dietètiques i nutritives
 • Mantenir un comportament correcte a taula
 • Potenciar la creativitat dels infants
 • Ampliar el repertori lúdic i esportiu
 • Fomentar el respecte envers el material i l’entorn
 • Conscienciar als infants de la importància del reciclatge, així com el funcionament de la recollida selectiva
 • Assimilar els hàbits de neteja i higiene entorn el menjar
 • Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència
 • Afavorir la convivència amb tothom

Amb els infants de P3 no es realitzen activitats sinó un cop han dinat fan una estoneta de migdiada. Així doncs amb els infants de P3 aquesta estona de descans té els següents objectius:

 • Gaudir del repòs i afavorir la relaxació.
 • Proporcionar eines per aprendre a adormir-se sol.
 • Acostumar al cos als horaris de descans.
 • Treballar hàbits: treure i posar sabates, reconèixer el seu llitet, quedar-
 • Se quiet i tranquil per agafar el son.

RESPONSABILITAT EDUCATIVA

El projecte dels menjadors ecològics implica un procés global i on ha de participar  tota la població que envolta el medi escolar. Tots som agents educatius, i això fa que tinguem la responsabilitat d’educar i sensibilitzar els nostres infants per enriquir el procés d’aprenentatge en tots els àmbits.

És important que aquest projecte es treballi des del coneixement dels conceptes, però també des de les actituds i els hàbits. La publicitat és un element que no afavoreix un estil de vida saludable, habitualment carregada d’estereotips i que ens acaben influenciant a l’hora de fer la compra, un altre àmbit a treballar és l’educació dels infants per aconseguir una visió crítica envers els mitjans de comunicació.

Tampoc podem oblidar que actualment els nostres infants conviuen amb altres cultures, i el treball alimentari a les nostres escoles ens apropa a la recuperació de les costums i hàbits de la nostra terra, afavorint també aquest apropament de la nostra cultura catalana a altres països i cultures.

El paper dels nostres educadors/es de menjador és fonamental dins del projecte global, ja que el seu paper ha d’anar més enllà de vigilar i servir als infants, amb la seva implicació l’equip d’educadors/es serà un dels principals conductors del canvi; mitjançant activitats dins del menjador escolar han de fomentar tot tipus d’activitats lúdiques envers l’alimentació saludable i la conservació del medi ambient, que permetran als infants adquirir pautes, conceptes i hàbits.