1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web ecoataula.cat propietat de Saber de Sabors S.L.(en endavant el titulat) amb domicili fiscal en Marqués de Setmenat 54-58, Barcelona i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en questa política de privadesa des del moment mateix que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar a web, ja que el contingut de la web pot sofrir modificacions.

2. Objecte

Aquesta web, propietat de Saber de Sabors S.L, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet. L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix. En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització els continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3. Condicions d’accés a la web

3.1 Caràcter de la utilització de la web.

La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet a través de la pàgina web.

3.2 Informació veraç.

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 de l’11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari) .

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina web i d’aquesta política de privadesa.
En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els texts, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la pàgina web són posats a la disposició de l’Usuari per EcoAtaula com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera el titular de la web de EcoAtaula posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic. Quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des de compilació.

6. Enllaços.

La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet. La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de dades

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, El titutlar de la web EcoAtaula informa a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Saber de Sabors SL amb domicili en Carrer Setmenat 54-58, 08029 Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

EcoAtaula pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l’empresa es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
L’usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment al titular de  EcoAtaula per rebre de comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. Cookies

La pàgina web pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web. L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Aquestes Cookies, s’utilitzen amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques per oferir a l’Usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita aquest.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat del titular de la web de EcoAtaula o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual del titular de la web  EcoAtaula o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present web.

10. Publicitat

A la pàgina web podran albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquesta Política de Privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1. Responsabilitat en l’accés al portal

El titular de la web de EcoAtaula no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés a la web no implica l’obligació per part del titular de EcoAtaula de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
El titualr de EcoAtaula no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3. Responsabilitat dels enllaços o links.

El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, el titualr de EcoAtaula no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

Aquesta política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i el titular de la web EcoAtaula acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.