monitoratge

Coordinadors

És la persona que coordina sobre el terreny i en el dia a dia l’equip de monitors/es. Viu el quotidià i soluciona els problemes diaris. Vetlla pel bon funcionament del servei i de les activitats i informa constantment a EcoAtaula de qualsevol incidència.

Les seves funciones inclouen:

 • Control de la qualitat i quantitat del menjar i de la prestació del servei de menjador.
 • Seguiment de les incidències del servei.
 • Coordinació i seguiment de les tasques de l’equip de monitors/es
 • Motivar l’equip de monitors/es
 • Responsabilitzar-se del servei i representar a l’equip de monitors/es davant l’escola, els pares, l’AMPA, …
 • Controlar que els monitors/es compleixin la normativa d’empresa.
 • Fer el seguiment del projecte tot coordinant-se amb l’escola i l’empresa.
 • Avaluar l’equip de monitors/es de forma periòdica, així com els suplents.
 • Coordinar l’elaboració de la memòria i/o avaluació trimestral o final.

 Monitors

L’equip de monitors i monitores, per nosaltres, educadors i educadores en l’estona del migdia, són els veritables responsables de l’acció educativa. Són els que donen contingut pedagògic a les accions i les activitats.

Els seus objectius i tasques seran, doncs, múltiples i de responsabilitat.

 • Educar els hàbits dels infants tant a nivell higiènic, alimentari, d’ordre i  convivència per tal de potenciar el progressiu assoliment de l’autonomia i de  les normes socials referents al menjar.
 • Crear l’espai i el clima adients per al desenvolupament de l’expressió i la  creativitat.
 • Estar alerta en tot moment mentre es treballa amb els infants per tal d’evitar o solucionar les possibles situacions de conflicte o de perill.
 • Realitzar el seguiment educatiu dels alumnes tant a nivell individual  com grupal i elaborar els informes amb la periodicitat acordada.
 • Vetllar per la correcta dieta i higiene al menjador escolar.
 • Acompanyar l’alumnat durant l’estada en el menjador i donar-li suport.
 • Dinamitzar el període de descans entre les classes matinals i les classes de  tarda amb activitats formatives i lúdiques.
 • Fomentar la participació dels alumnes dins del marc de les possibilitats  (horaris, espais, etc.) de les normes específiques de cada centre.
 • Planificar i organitzar activitats a l’estona de lleure amb l’objectiu de permetre als infants ampliar els seus coneixements i recursos en el temps lliure.
 • Tenir cura de controlar la presència de persones alienes a les dependències  de l’escola.